Informasjon om overføring av skatteoppkreveroppgaver til Skatteetaten

Informasjon om overføring av skatteoppkreveroppgaver til Skatteetaten

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. 

Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen. 
Mer informasjon vil bli lagt ut på www.skatteetaten.no.


Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift."

Skatteoppkreverkontoret Værnesregionen