Høringer av lokale forskrifter til ny opplæringslov - Tydal kommune

Høringer av lokale forskrifter til ny opplæringslov

Høringer av lokale forskrifter til ny opplæringslov

Tydal kommune skal vedta flere lokale forskrifter i henhold til ny opplæringslov i 2024. Her kan du lese mer om utkastene, og om hvordan du kan gi innspill på høringene.

 Forskrifter med høringsfrist 21.07.2024

-        Forskrift om permisjon fra grunnskoleopplæringa

-        Forskrift om hovedmål på den enkelte skole

Bakgrunn for nye forskrifter

Etter dagens opplæringslov er det gjort unntak fra kunngjøringskravet i Norsk Lovtidend (Lovdata) i forvaltningsloven § 38 for flere lokale forskrifter. Dette unntaket fjernes i den nye opplæringsloven. Det betyr at kommunen må ha hørt, vedtatt og kunngjort aktuelle lokale forskrifter før den nye loven trer i kraft fra 1. august 2024. Nye forskrifter vil bli politisk behandlet i første møte etter sommeren.

Lenke til ny opplæringslov: Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) - Lovdata

 

Forskrift om permisjon fra grunnskoleopplæringa

Høring på forskrift til permisjon fra grunnskoleopplæring i h.h.t. opplæringsloven § 2-2.

  • Tydal kommune har revidert retningslinjene for permisjon fra grunnskoleopplæringa
  • Retningslinjene danner grunnlaget for ny forskrift
  • Hensikten med å vedta en forskrift om permisjoner fra opplæringen er å redusere det totale skolefraværet til hver enkelt elev og angi når og i hvilket omfang elever kan få permisjon fra den pliktige grunnskoleopplæringen.

 

Den nye opplæringsloven sier at kommunen (skolen) kan gi en elev permisjon dersom eleven får en opplæring som samlet sett er forsvarlig. Begrensningen om maksimal permisjon i to uker er fjernet i den nye opplæringsloven. Tydal kommunes lokale forskrift viderefører det som er dagens praksis, dvs. at skolen kan innvilge permisjon i inntil to uker (10 virkedager) i løpet av et skoleår dersom skolen vurderer det som forsvarlig. 

Vedlegg: 

 Forskrift om permisjon fra grunnskoleopplæringen Tydal kommune (PDF, 183 kB)

Forskrift om hovedmål på den enkelte skole

Høring på forskrift til hovedmål i h.h.t. opplæringsloven § 15-2.

·        Tydal kommune har plikt til å vedta forskrift om hovedmål.

·        Hovedmål er det språket som skal brukes av elever og ansatte i den skriftlige delen av opplæringa (skriftlig informasjon fra lærer, lærebøker og andre læremidler, oppgaver, osv.).

·        Valget står mellom bokmål og nynorsk.

·        I Tydal kommune er bokmål hovedmålet, men dette er ikke tidligere forskriftsfestet.

 

Vedlegg:

Forskrift om hovedmål ved offentlig grunnskole i Tydal kommune (PDF, 138 kB)

 

Du kan sende inn innspill på høringer med skjema for innspill til høring eller
eDialog.

Høringsuttalelse kan også sendes til postmottak@tydal.kommune.no, eller per brev til Tydal kommune, sektor oppvekst, Tydalsvegen, 7590 Tydal