Høring av nye forskrifter for renovasjon og slam - Tydal kommune

Høring av nye forskrifter for renovasjon og slam

Høring av nye forskrifter for renovasjon og slam

Formannskapet vedtok i sak 25/2023 i møte 20.02.2023 å legge forslag til ny renovasjons- og slamforskrift ut på høring.

Forskriftene beskriver oppdraget Innherred Renovasjon skal utføre for kommunen, og forpliktelsene til både Innherred Renovasjon og innbyggerne innenfor den kommunale renovasjons- og slamordningen.

Vi inviterer alle interesserte parter til å komme med innspill.

Høringsdokumentene er utlagt for gjennomsyn i servicekontoret på Tydal rådhus og på kommunens hjemmeside.

Uttalelser sendes direkte til Innherred Renovasjon IKS på epost: post@ir.nt.no eller per brev til Innherred Renovasjon IKS, Åsaunvegen 5, 7609 Levanger innen høringsfristen 03.04.2023.

I høringsnotatet ligger en nærmere beskrivelse av arbeidet med revidering av forskriftene, og de største endringene fra dagens gjeldende forskrifter, som trådte i kraft i 2006.

Høringsnotat til ny renovasjons - og slamforskrift (PDF, 222 kB)

Forslag til slamforskrift 2023 (PDF, 193 kB)

Forslag til Renovasjonsforskrift 2023 (PDF, 232 kB)