Båndtvang - Tydal kommune

Båndtvang

Båndtvang

Tydal kommune følger lokal forskrift om hundehold

Når må hunden være i bånd?

Du må sørge for å holde hunden i bånd fra og med 1. april til og med 10. oktober.

Se lokal forskrift for Tydal kommune om hundehold

Se også lov om hundehold

 

Jakthundtrening

Det er med jevne mellomrom diskusjoner om hvilke bestemmelser som gjelder for jakthundtrening. Med jakthundtrening, jakthundprøver og dressur menes i hundelovens §8 trening eller dressur på vilt til jaktformål. Slik trening krever godkjenning fra grunneier. Selv om dette er regelen, blir det rapporter om flere episoder der hund er sluppet i utmark i den hensikt å drive jakthundtrening uten grunneiers samtykke. Dessverre har vi i Tydal ingen områder hos oss som er tilrettelagt spesielt for slik trening. Spørsmålet har vært fremmet, men det ser ikke ut til at noen av grunneierne har sett seg tjent med å tilrettelegge for denne type trening. Skal du drive jakthundtrening i Tydal må altså den enkelte grunneier kontaktes. I Selbu har imidlertid Selbustrand utmarkslag så vidt vi kjenner til et godkjent område for formålet. 


I henhold til hundelovens §4 kan hunder være løse når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte. Det står også i 5. ledd at hunder alltid skal holdes under slikt tilsyn at de så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt. Vanlig lydighetsdressur av hund som ikke berører viltet krever ikke tillatelse fra grunneier. Det er altså ingen generelle bestemmelser som forbyr bruk av løs hund i utmark enten det er i et jaktterrenget som utleid eller ikke. Grunneier kan dermed ikke nekte turgåere eller andre å ferdes med løs hund utenfor båndtvangstid, da dette er å anse som en del av det som det skal være rom for innenfor hundelovens bestemmelser. Hunden må da, som beskrevet over, hindres i å drive eller forfølge vilt.

Hundelovens §28 sier noe om strafferammen for brudd på bestemmelsene.