Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Kommunereformen - Hva er kommunereformen og hva betyr den for meg
Hopp til hovedinnhold

Hva er kommunereformen og hva betyr den for meg

 

Hvorfor skal jeg bry meg?

Fordi du kan være med på å påvirke din framtid. Det er også viktig å gi innspill til politikerne som skal ta den endelige avgjørelsen.
 

Jeg vil gjerne være godt informert for å kunne delta i debatten? Hvor finner jeg informasjon hvis jeg vil lese om reformen?

·        Kommunen planlegger folkemøte 11.mai 2016 og ungdomskveld 29.april 2016
·        Kommunen vil jevnlig oppdatere Informasjon på Tydal kommune hjemmeside og Facebook
 
 
Annen informasjon:
·        www.kommunereform.no
 

·        https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/FAQ---sporsmal-og-svar/id762533/

 
Hvorfor skal det gjennomføres kommunesammenslåinger i Norge?
Stortinget og regjeringen ønsker å redusere antall kommuner i Norge. Dette gjøres for å sikre bedre tjenester og større kompetanse i alle kommuner. I Norge er ca 60 % av alle offentlige tjenester kommunale, og dette er svært høyt sammenlignet med andre land. Utviklingen går i retning av at kommunene får enda flere og komplekse oppgaver. Da er det nødvendig å bygge opp gode og solide fagmiljø.
 
Når og hvorfor blir det gjennomført en rådgivende folkeavstemning?
 I så viktige spørsmål som en kommuneendring skal innbyggerne høres i henhold til inndelingsloven. Å gjennomføre en rådgivende folkeavstemming er en måte å høre innbyggerne på.
Det er kommunestyret som må ta stilling til om kommunen skal gjennomføre en sammenslåing eller ikke. En folkeavstemming er kun relevant når det er noe å stemme over. Derfor må det foreligge en intensjonsavtale som alternativ til fortsatt selvstendig kommune.
 
Tydal gjennomfører rådgivende folkeavstemming mandag 23. mai. Dette foregår på Servicekontoret. Det vil være mulig å forhåndsstemme.
 
Kan Tydal klare seg som selvstendig kommune?
Tydal har, med sine 850 innbyggere et godt tjenestetilbud og relativt god kompetanse, men på noen områder er det svært sårbare fagmiljø. Videre er det forventet at kommunene skal få flere oppgaver.
Tydal er svært avhengig av interkommunale samarbeid i Værnesregionen for å sikre innbyggerne gode nok tjenester. Interkommunale samarbeid har ikke så god demokratisk styring som tjenester kommunen selv står ansvarlig for siden kommunestyret debatterer i full offentlighet hvilken kvalitet dens egne tjenester skal ha. En kommunesammenslåing kan sees som en formalisering av en rekke samarbeidsordninger.
Dersom Tydal skal bestå som selvstendig kommune er vi avhengig av at samarbeid i Værnesregionen opprettholdes og utvikles videre. Det er forventet at flere oppgaver skal legges til kommunene.
 
Hva skjer med samarbeidet i Værnesregionen dersom Tydal skal bestå som egen kommune?
Det må inngås avtaler om dette med samarbeidskommuner.
 
Hva er en intensjonsavtale?
Intensjonsavtalen skal avklare sentrale spørsmål for befolkningen. Her kan forhold som mål, demokrati, organisering, tjenester, samfunnsutvikling, økonomiske virkemidler m.m. avklares.
Det er samtidig viktig å være klar over at en intensjonsavtale ikke er juridisk bindende for det nye kommunestyret.
 
Hvordan blir demokratiet? Blir det større avstand til politikerne?
Et av målene med å gjennomføre kommunereformen, er å skape avstand nok mellom dem som skal bestemme og dem som det skal bestemmes for og over. Spesielt i små kommuner kan det til tider være for liten avstand.
 

Ved en kommunesammenslåing, er det aktuelt å etablere lokale kommunedelsutvalg?

Dette er avklaret i forhandlingene mellom kommunene. Intensjonsavtalen sier mer om dette. Reglene for kommunedelsutvalg er regulert i kommuneloven § 12.
 
Hva skjer med barnehagen min og skolen min, samt andre kommunale tjenester i en ny kommune?
Innbyggernes tilgjengelighet til tjenestene vil i stor grad avhenge av hvilken organisasjonsmodell som velges. I grunnlagsdokumentet for Værnes kommune anbefales det at de store førstelinjetjenestene som grunnskole, barnehage, kommunehelse, samt pleie og omsorg lokaliseres på samme sted som i dag. Samtidig anbefales en større grad av samlokalisering av administrative tjenester og tjenester som ikke er avhengige av geografisk nærhet til brukerne. Dersom dette kombineres med en satsing på digitalisering og begrensede servicetorg, unngår man at innbyggernes tilgjengelighet til tjenestene reduseres.

 

Mange ansatte i kommunen er bekymret for at de skal bli overflødig hvis det blir en sammenslåing

Behovet for ansatte i barnehager, skoler og institusjoner vil ikke endre seg. Innbyggerne i Tydal, som område, vil ha de samme behov for tjenester både før og etter en eventuell sammenslåing. Det er et mål å bevare arbeidsplasser i Tydal også i en ny kommune.
 

Hvordan påvirkes eiendomsskatt og kommunal prissetting av en eventuell kommunesammenslåing?
Kommunene har i dag ulikt nivå på eiendomsskatt og andre gebyrer. Ved en eventuell kommunesammenslåing må nivået på både eiendomsskatt og øvrige avgifter i den nye kommunen harmoniseres.
 
Hva skjer med kommunens eiendeler i en kommunesammenslåing?Alle kommunens eiendeler blir med over i en ny kommune.
 

Hva med Tydal kommunens inntekter fra kraftproduksjon?

Dette er omtalt i intensjonsavtalen

«Verdien fra konsesjonskraft og konsesjonsavgifter fra eksisterende produksjonsanlegg skal tilføres lokale næringsfond hver til bruk i de respektive kommunene»
«Værnes kommune skal ha eiendomsskatt på verk og bruk. Inntektene fra dette går inn i både tjenesteproduksjon og på næringsfond.»


Hvilken arbeidsgiveravgift får en ny storkommune?

Kommunene har også forskjellige satser for arbeidsgiveravgift, og ulike satser videreføres innenfor en sammenslått kommune ved at satsen blir knyttet til lokalisering og ikke kommunetilhørighet. Dette gjelder også overføringer og klassifisering innenfor landbruket. Dagens satser for arbeidsgiveravgift videreføres frem til 2021 også i en ny kommune. Regjeringen har klarlagt at dagens grenser for støtte videreføres inntil ordningen skal revideres i 2021. Hva som kan skje med arbeidsgiveravgiften etter 2021 behandles ikke i denne utredningen.

 
Når blir det bestemt om det blir kommunesammenslåing eller ei?
Endelig vedtak om eventuell kommunesammenslåing fattes av kommunestyrene i juni 2016.
 
Hva skal en ny kommune hete?
Det er i intensjonsavtalen foreslått Værnes kommune.
 
 Hvem deltar i forhandlingsmøter med nabokommunene?
Forhandlingsutvalget i Tydal kommune består av:
Ole Bjarne Østby (leder)
Henning Braaten
Gunnar Olav Balstad (tillitsvalgt)
Heidi Horndalen (sekretær)
 

Kan det skje at kommuner blir tvunget til å slå seg sammen med noen?

Dette vet vi pr. tidspunkt ikke.

 

Når trår evt. en ny kommune i kraft?

Dersom kommunene velger å søke om å slå seg sammen så vil sammenslåingen gjennomføres fra 1. januar 2020. Representantene til nytt, felles kommunestyre vil velges ved ordinært kommunestyrevalg i 2019
 

Hva skjer framover – tidslinje

2016 april:          Forhandlinger mellom kommunene
2016 mai:            Forhandlinger mellom kommunene
Folkemøte 11.mai
Rådgivende folkeavstemming 23. mai
Politisk behandling
2016 juni:            Kommunestyret tar en avgjørelse

 

Oppdatert: 29.04.2016 15:31
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook